Nội quy Ký túc xá Bách khoa (điều chỉnh bổ sung một số điều trong Nội quy KTXBK, kèm theo Quyết định số 16/QĐ-KTX, ngày16/5/2023) In
Thứ ba, 16 Tháng 5 năm 2023 09:55

 

 

 

 
 
 Nội quy Ký túc xá Bách khoa (điều chỉnh bổ sung một số điều trong Nội quy Ký túc xá Bách khoa, kèm theo Quyết định số 16/QĐ-KTX, ngày 16/5/2023) 
 
 * Nội quy Ký túc xá Bách khoa (ban hành kèm theo Quyết định số 37C/QĐ-KTX, ngày 10/10/2020)