Thông báo về việc chấm điểm kiểm tra phòng ở và thi đua phòng ở theo mô hình 5S HK2/17-18 Print
Friday, 09 March 2018 13:36

1.    Thời gian thực hiện: từ ngày 12/03/2018 đến ngày 30/05/2018

2.    Khung giờ kiểm tra phòng ở:

Mỗi phòng sẽ kiểm tra 1 lần/tuần, một trong các khung giờ sau: 10h30-11h30, 14h30-15h30, 15h30-16h30 (ban ngày, lịch được thông báo trước) hoặc 20h30-21h30 (kiểm tra đột xuất, không báo trước lịch).

3.    Điều chỉnh mục A.2, Điểm thi đua tập thể phòng ở của Thang điểm rèn luyện KTX như sau:

-          Điểm thi đua tập thể phòng ở hàng tuần, điều chỉnh từ 40 điểm lên 42 điểm, với 2 thành phần:

·         Điểm kiểm tra phòng ở (+32đ/tuần): do Tổ kiểm tra sẽ chấm hàng tuần và trừ dần về 0 khi không đạt yêu cầu, với -2đ/lỗi. Đính kèm Danh mục các lỗi bị trừ điểm.

·         Thi đua phòng ở mô hình 5S (từ 0 đến 10đ/tuần): do Giám thị quản lý tầng hướng dẫn 5S, theo dõi và chấm điểm, với 5 bậc đánh giá (mỗi bậc tăng 2đ). Đính kèm Phương pháp đánh giá phòng ở theo 5S.

-          Điểm tổng kết cuối học kỳ bằng trung bình cộng của điểm các tuần, tối đa 42 điểm/học kỳ.

4.    Khen thưởng và tính điểm gắn sao cho “nhãn chất lượng” phòng ở:

-          Các phòng có điểm thi đua cao, duy trì liên tục trong tháng, Hội đồng thi đua khen thưởng KTX sẽ tham quan, chấm điểm đột xuất để tính điểm gắn sao và xét tuyên dương hàng tháng. Các phòng được tuyên dương hàng tháng sẽ được cộng điểm thưởng cho tập thể phòng, khen về ý thức duy trì thường xuyên và thực hiện liên tục quy trình 5S trong phòng ở.

-          Cuối học kỳ, căn cứ vào điểm gắn sao hàng tháng, Hội đồng thi đua sẽ xếp hạng tiêu chuẩn sao cho tập thể phòng, thưởng điểm lưu trú và thưởng tiền mặt cho các phòng có thứ hạng cao trong đợt thi đua phòng ở mô hình 5S học kỳ 2 năm học 2017-2018.

       Trân trọng thông báo./.

 

                                                                                                       GIÁM ĐỐC
                                                                                                         (Đã ký)                                                                                                  ThS. Trần Tấn Phúc